งานเวชกรรมป้องกัน รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล รพ.ฯ ครั้งที่ 2 งป.62

งานเวชกรรมป้องกัน รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล รพ.ฯ ครั้งที่ 2 งป.62 ณ อาคารอเนกประสงค์ และบริเวณหน้า รพ.ฯ เมื่อวันที่ 2-3 ก.ค.62