โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มพูนทักษะในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของหน่วยแพทย์ ทร. พื้นที่ ภาคตะวันออก

กองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มพูนทักษะในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของหน่วยแพทย์ ทร. พื้นที่ ภาคตะวันออก  ให้แก่ บุคลากรสายแพทย์ในหน่วยแพทย์ ทร. วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกำลังพลผู้ติดยาเสพติดในระยะกลางน้ำ ณ ห้องประชุม อำนวย ชูโต สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.  ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.พ.๖๒