กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ ให้กับกำลังพล ศสร.สอ.รฝ.

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ ให้กับกำลังพล ศสร.สอ.รฝ. ณ บริเวณศาลาเรือนไทย อ่างเก็บน้ำ กรม สน.สอ.รฝ.ในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒