กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ ให้กับกำลังพล กรม สอ.๒ สอ.รฝ. ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ กรม สน.สอ.รฝ.ในวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒