กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล วศ.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล วศ.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พล.ร.ต.กิติพงษ์   เรืองเดช จก.วศ.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๑๘๗ นาย เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๖๒ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ พื้นที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ