ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล พธ.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล พธ.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี น.อ.สนทยา   แสงบางมุด หน.นฝอ.พธ.ทร. นำกำลังพลจำนวน ๕๑๕ นาย เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ ก.ค.๖๒ ณ ห้องพลาร่วมใจ และบริเวณ บก.พธ.ทร. เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ