จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. ประจำปี งป.๖๒ ครั้งที่ ๒ รุ่นที่ ๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ โดยกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. ประจำปี งป.๖๒ ครั้งที่ ๒ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมโปษกฤษณะ วพร.ศวก.พร.