ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สสท.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สสท.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พล.ร.ต.จรัญวีร์ ญาดี ผอ.ศซบ.สสท.ทร. และ พล.ร.ต.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ผทค.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๔๐๐ นาย เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๒ ณ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน