ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล ยศ.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล ยศ.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๖๐๐ นาย เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ ก.พ.๖๒ ณ อาคารพลศึกษา ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม.