กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สลก.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สลก.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี นาวาเอก รัตนะ  เรืองรุ่ง รองเลขานุการกองทัพเรือ นำกำลังพลสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน ๑๓๐ นาย เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ ณ บริเวณท้องพระโรง พระราชวังเดิม และสนามหญ้าหน้าศูนย์อำนวยการ การท่องเที่ยวกองทัพเรือ (อาคาร สสท.ทร. เดิม) พระราชวังเดิม