สนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สง.ปรมน.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สง.ปรมน.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร) นำกำลังพลเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน ๔๐ นาย เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ ณ บริเวณท้องพระโรง พระราชวังเดิม และสนามหญ้าหน้าศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ (อาคาร สสท.ทร. เดิม) พระราชวังเดิม