กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล ชย.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล ชย.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. และ พล.ร.ต.เอกธนา รัตนสุวรรณ ผทค.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๖๕๐ นาย เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ ก.พ.๖๒ ณ พื้นที่ หน้า กวก.ชย.ทร. และห้องสโมสร ชย.ทร.