กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล กบ.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒

 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล กบ.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี น.อ.อริยะ   เชิงทอง ผอ.กกล.กบ.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๑๒๙ นาย เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร บก.ทร. พื้นที่ วังนันทอุทยาน