กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สบ.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒

 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สบ.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พล.ร.ต.ก้องเกียรติ   สัจวุฒิ จก.สบ.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๒๑๐ นาย เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม สบ.ทร. ๒ และบริเวณสนามหญ้าหน้าศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ (อาคาร สสท.ทร. เดิม) พระราชวังเดิม