กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล ยก.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล ยก.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พล.ร.ท.ภราดร  พวงแก้ว จก.ยก.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๒๐๐ นาย เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๒ ณ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน