กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล ยศ.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล ยศ.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พล.ร.ต.อำนวย   ทองรอด หน.ฝวก.ยศ.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๖๐๐ นาย เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิ.ย.๖๒ ณ อาคารพลศึกษา ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล อ.ศาลายา จว.นครปฐม.