กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สสท.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ พื้นที่ กทม.

 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สสท.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ พื้นที่ กทม. โดยมี พล.ร.ต.จรัญวีร์   ญาดี ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ สสท.ทร. และ พล.ร.ต.คณาชาติ  พลายเพ็ชร์ ผอ.สปก.สสท.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๔๐๐ นาย เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร บก.ทร. พื้นที่ วังนันทอุทยาน