กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สสท.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ พื้นที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สสท.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ พื้นที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยมี น.อ.จิรวัฒน์   อภิภัทรชัยวงศ์ ผอ.รร.สสท.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๓๒๐ นาย เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๒ ณ อาคารพลศึกษา รร.สสท.ทร. พื้นที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า