กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สปช.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สปช.ทร. ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี น.อ.นิพนธ์   พลอยประไพ ผอ.กองกลาง สปช.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๑๖๐ นาย เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม สปช.ทร.๒ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน