4 เม.ย.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาร่างแนวทางการต่ออายุผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาร่างแนวทางการต่ออายุผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง และการพิจารณาปรับข้อบ่งชี้ในการใช้ห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงรักษาโรคเพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๒ อาคาร กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

4 เม.ย.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะฯ ตรวจเยี่ยม กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ / วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะฯ ตรวจเยี่ยม กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ / วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคาร กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

4 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหน่วยแพทย์ในกองทัพเรือ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหน่วยแพทย์ในกองทัพเรือ ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

2 เม.ย.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี 2561

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ เริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ณ บริเวณหน้าพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีบวงสรวงพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเทพเทพารักษ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาศรมหมอพร ศาลพระภูมิ หน้าโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และพิธีสงฆ์ โดยมี พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ  สวัสดิวัฒน์ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

29 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จากกรมช่างโยธาทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จากกรมช่างโยธาทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี นภดล  สำราญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นผู้มอบ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...