๒๕ ก.พ.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องที่ผ่านมา และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลสายแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นาวาเอก ชัยวัฒน์  คำภิรมย์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. (๒) / รอง ผบ.ฉก.นย.ภต. (๑) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๒๑ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการเฝ้าระวัง Covid 2019 ของกำลังพลกองทัพเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการเฝ้าระวัง Covid 2019 ของกำลังพลกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๙ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๙ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ  สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๙ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีฯ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...