นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากร

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองตามแนวทางการคัดกรองการให้บริการผู้ป่วยนอก กรณีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในวงกว้าง ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๕ เครื่อง และถุงให้อาหารทางสายยาง จำนวน ๓๐๐ ชิ้น จากบริษัท สเปซเมด จำกัด โดยมี คุณชนากานต์ พัฒนไพบูลย์ Product Manager และคุณกณกนุช ปิติธนญ์โภคิน Sales Representative เป็นผู้แทนมอบ

นาวาเอก ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ/ประธานศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล/ที่ปรึกษาศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๕ เครื่อง และถุงให้อาหารทางสายยาง จำนวน ๓๐๐ ชิ้น จากบริษัท สเปซเมด จำกัด โดยมี คุณชนากานต์ พัฒนไพบูลย์ Product Manager และคุณกณกนุช ปิติธนญ์โภคิน Sales Representative เป็นผู้แทนมอบ ณ สำนักงานศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 

โครงการหาชุดหมีให้ (พี่) หมอ โดยคุณสิทธิโชค ชัยวรรณ เป็นผู้แทนบริจาคชุดป้องกัน PPE จำนวน ๑๕ ชุด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผ่านมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โครงการหาชุดหมีให้ (พี่) หมอ โดยคุณสิทธิโชค ชัยวรรณ เป็นผู้แทนบริจาคชุดป้องกัน PPE จำนวน ๑๕ ชุด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผ่านมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝ่ายบริการสุขภาพ และ นาวาเอกหญิง ภาศรี มหารมณ์ ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๓

 

นาวาเอกหญิง ยุวดี สุวรรณประดิษฐ รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคในนาม บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด จำนวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท

นาวาเอกหญิง ยุวดี สุวรรณประดิษฐ รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคในนาม บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด จำนวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ฯ โดยมี คุณอัจฉรพรรณ คณาธนะวนิชย์ เป็นผู้มอบ ณ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๖๓

นาวาเอก พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายสนับสนุน รับมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๒

นาวาเอก พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายสนับสนุน รับมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลฯ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...