๒๐ พ.ค.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. แถวตรวจบัญชีพล พร้อมออกกำลังกายโดยการยืดเหยียด เพื่อต้านไวรัส COVID -๑๙ ตามคำสั่งผบ.ชาฯ

พัน.พ.กรม สน.พล.นย. แถวตรวจบัญชีพล พร้อมออกกำลังกายโดยการยืดเหยียด เพื่อต้านไวรัส COVID -๑๙ ตามคำสั่ง ผบ.ชาฯ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๙ พ.ค.๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ข้าราชการ ทหารและครอบครัว

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ข้าราชการ ทหารและครอบครัว รวมยอดปัจจุบันจำนวน ๒๐๐ ราย ผลการปฏิบัติเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือด้วยดี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๘ พ.ค.๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ จนท.พยายาล มว.พ.ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้าฯ ดำเนินการพ่นน้ำยากำจัดแมลงวัน บริเวณพื้นที่กำจัดขยะ กรม ร.๑ฯ

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ จนท.พยายาล มว.พ.ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้าฯ ดำเนินการพ่นน้ำยากำจัดแมลงวัน บริเวณพื้นที่กำจัดขยะ กรม ร.๑ฯ เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจเยี่ยมและพิธีวางศิลาฤกษ์ของคณะ ผบ.ทร.(รคส.ผบ.พัน.พ.ฯ) พ่นซ้ำครั้งที่ ๒ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๕ พ.ค.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลดำเนินการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโรคลมเหตุร้อนให้กับทหารใหม่

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลดำเนินการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโรคลมเหตุร้อนให้กับทหารใหม่ กรม สน.ฯ ผลัดที่ ๔/๖๒ ณ อาคารหน่วยฝึกทหารใหม่ กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๔ พ.ค.๖๓ จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโรคลมเหตุร้อน ให้กับทหารกองประจำการ ผลัด ๔/๖๒

จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นและโรคลมเหตุร้อน ให้กับทหารกองประจำการ ผลัด ๔/๖๒ สังกัด พัน.ถ.พล.นย. ณ ห้องประชุม พัน.ถ.พล.นย. ได้รับความร่วมมือด้วยดี ผลการปฏิบัติเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...