๒๗ เม.ย.๖๓ พัน.พ. กรม สน.พล.นย.ดำเนินการประชุมเรื่องการจัดทำโครงสร้างการบังคับบัญชาด้านการแพทย์สำหรับกลุ่มพื้นที่เฉพาะเฝ้าระวังโรค COVID-๑๙

พัน.พ. กรม สน.พล.นย.ดำเนินการประชุมเรื่องการจัดทำโครงสร้างการบังคับบัญชาด้านการแพทย์สำหรับกลุ่มพื้นที่เฉพาะเฝ้าระวังโรค COVID-๑๙ ในส่วนรับผิดชอบของ นย.เพื่อการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และสป.สนับสนุนต่างๆ ตามขีดความสามารถตอบสนองตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

๒๔ เม.ย. ๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัดกำลังพลจำนวน ๘ นาย สนับสนุนคัดกรอง COVID-๑๙

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัดกำลังพลจำนวน ๘ นาย สนับสนุนคัดกรอง COVID-๑๙ ในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย. (วันที่๒) เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

๒๔ เม.ย.๖๓ ร.ต.หญิง อัจฉราวรรณ คงชมแพ่ง สังกัด กพ.อร. มอบ Face Shield จำนวน ๕๐ ชิ้น ให้กับ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงานคัดกรองโรค โดย ร.อ.วิสูตร สุนทรพฤกษ์ นกพ.พัน.พ.ฯ เป็นผู้รับมอบ

ร.ต.หญิง อัจฉราวรรณ คงชมแพ่ง สังกัด กพ.อร. มอบ Face Shield จำนวน ๕๐ ชิ้น ให้กับ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงานคัดกรองโรค โดย ร.อ.วิสูตร สุนทรพฤกษ์ นกพ.พัน.พ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บก.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

๒๓ เม.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัดกำลังพลจำนวน ๘ นาย สนับสนุนคัดกรอง COVID-๑๙ ในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัดกำลังพลจำนวน ๘ นาย สนับสนุนคัดกรอง COVID-๑๙ ในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย. (มะรีนฮอล์ล)ผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๑๓๕ นาย เสร็จสิ้นการรับบริจาคโลหิตเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

๒๓ เม.ย. ๖๓ พัน.พ.กรม สน.ฯ ได้ดำเนินการแถวตรวจบัญชีพล และออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-๑๙ ตามนโยบาย

พัน.พ.กรม สน.ฯ ได้ดำเนินการแถวตรวจบัญชีพล และออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-๑๙ ตามนโยบาย และการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ปัญหาข้อขัดข้องไม่มี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...