๒๙ เม.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ได้ดำเนินการแถวตรวจบัญชีพล และออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-๑๙

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ได้ดำเนินการแถวตรวจบัญชีพล และออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-๑๙ ตามนโยบาย และการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ปัญหาข้อขัดข้องไม่มี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

๒๙ เม.ย.๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง แจกทรายอะเบท พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง แจกทรายอะเบท พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้กับ ร้อย.ปจว.นย.ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

๒๙ เม.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ได้ดำเนินการในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ได้ดำเนินการในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ พัน.พ.ฯผลัด๑/๖๐,ผลัด๑/๖๑,ผลัด๑/๖๒(ลดสิทธิ์)จำนวน ๑๙ นาย โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม  สน.พล.นย.เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

๒๘ เม.ย.๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้ดำเนินการแจกทรายอะเบท พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ได้ดำเนินการแจกทรายอะเบท พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้กับหน่วยในพื้นที่ นย. ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

๒๘ เม.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัดจนท.สายแพทย์ นำโดย ร.ท.กิตติภณ เพชรทวีรัตน์ เป็นหัวหน้าชุดตอนส่งกลับ พร้อมกำลังพล ๑๓ นาย

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัดจนท.สายแพทย์ นำโดย ร.ท.กิตติภณ เพชรทวีรัตน์ เป็นหัวหน้าชุดตอนส่งกลับ พร้อมกำลังพล ๑๓ นาย เข้าร่วมสมทบในการฝึก สนช.สนยบ.กรม สน.พล.นย.ที่สนามฝึกหาดยาว อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ผลการปฏิบัติเรียบร้อย ปัญหาข้อขัดข้อง ไม่มี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...