๑๓ พ.ค. ๖๓ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และ ฝอ./หน.นขต.พัน.พ.ฯเยี่ยมชมการฝึกบริการทางการแพทย์

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และ ฝอ./หน.นขต.พัน.พ.ฯเยี่ยมชมการฝึกบริการทางการแพทย์ การตั้งหน่วยแพทย์ระดับที่พยาบาลกองพลส่วนหน้า ของหน่วยฝึก ร้อย.พ.สย.สน.เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านสป.สายแพทย์/ฝึกทักษะของเจ้าหน้าที่พยาบาลในสถานการณ์การรบสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของ นย. พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไข ณ บริเวณพื้นที่ฝึก พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๒ พ.ค.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการฝึกบริการทางการแพทย์ระดับที่พยาบาลกองพลส่วนหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะของเจ้าหน้าที่พยาบาลในสถานการณ์การรบสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของ นย.

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการฝึกบริการทางการแพทย์ระดับที่พยาบาลกองพลส่วนหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะของเจ้าหน้าที่พยาบาลในสถานการณ์การรบสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของ นย. ณ บริเวณพื้นที่ฝึก พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๒ พ.ค. ๖๓ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.และคณะ พร้อมด้วย พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ ผบ.ศฝ.นย. เยี่ยมสำรวจความก้าวหน้าพื้นที่ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.และคณะ พร้อมด้วย พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ ผบ.ศฝ.นย. เยี่ยมสำรวจความก้าวหน้าพื้นที่ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ในการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะเฝ้าระวังโรครองรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ภายในทร.โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤาภาคม ๒๕๖๓

๗ พ.ค.๖๓ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ในการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะในการกักกันและเฝ้าระวังโรค COVID-๑๙

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ในการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะในการกักกันและเฝ้าระวังโรค COVID-๑๙ ในพื้นที่ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๓๐ เม.ย.๖๓ พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ ผบ.ศฝ.นย.และคณะ เยี่ยมสำรวจพื้นที่พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เพื่อดูความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ในการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะเฝ้าระวังโรค รองรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ ผบ.ศฝ.นย.และคณะ เยี่ยมสำรวจพื้นที่พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เพื่อดูความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ในการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะเฝ้าระวังโรค รองรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ พร้อมมอบสป.บำรุงหน่วยไว้ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และ น.ต.เอกภพ ตลอดไธสง รอง ผบ.พัน.ช.พล.นย.ให้การต้อนรับ ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...