เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะตรวจเยี่ยมเวชระเบียน พัฒนาระบบสารสนเทศ พร. เยี่ยม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะตรวจเยี่ยมเวชระเบียน พัฒนาระบบสารสนเทศ พร. นำโดย น.ท.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล และคณะ  เยี่ยม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เพื่อเตรียมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพระหว่าง รพ.หลักกับหน่วยปฐมภูมิ ทร. และศึกษาการจัดทำระบบสำรองข้อมูลของหน่วย