๒๕ มิ.ย.๖๓ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.ฯ ร่วมกับ กกป.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยมี น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผอ.กกป.รพ.อาภากรฯ เป็นหัวหน้าคณะฯ ดำเนินการตรวจประเมินและให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรค COVID-๑๙ ฯ

นาวาโท พิชเยนทร์  ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.ฯ ร่วมกับ กกป.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยมี นาวาเอก หัสกร หาญสมบูรณ์ ผอ.กกป.รพ.อาภากรฯ เป็นหัวหน้าคณะฯ ดำเนินการตรวจประเมินและให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรค COVID-๑๙ ในสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนของ รร.นาวิกโยธินบูรณะ และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ นย. ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒๕ มิ.ย.๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับ แผนกระบาด กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบท ให้กับ บ้านพักข้าราชการ นย. ฯ

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับ แผนกระบาด กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบท ให้กับ บ้านพักข้าราชการ นย. บริเวณลานมะรีน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๙ มิ.ย.๖๓ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริการทางการแพทย์ สนับสนุนปฏิบัติการยกพลขึ้นบก นย. เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์/ลำดับขั้นตอน/อัตรา/การจัดตั้งหน่วย/การปฏบัติ/ขีดความสามารถ/ตลอดจนการบรรจุสป ฯ

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริการทางการแพทย์ สนับสนุนปฏิบัติการยกพลขึ้นบก นย. เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์/ลำดับขั้นตอน/อัตรา/การจัดตั้งหน่วย/การปฏบัติ/ขีดความสามารถ/ตลอดจนการบรรจุสป.สายแพทย์ในการสนับสนุน แก่จ่าใหม่ สายแพทย์ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ พัน.พ.ฯประจำปี งป.๖๓ และกำลังพล พัน.พ.ฯ ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๖ มิ.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. แถวตรวจบัญชีพล พร้อมออกกำลังกายโดยการยืดเหยียด เพื่อต้านไวรัส COVID -๑๙ ตามคำสั่งผบ.ชาฯ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

พัน.พ.กรม สน.พล.นย. แถวตรวจบัญชีพล พร้อมออกกำลังกายโดยการยืดเหยียด เพื่อต้านไวรัส COVID -๑๙ ตามคำสั่งผบ.ชาฯ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑๖ มิ.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.แถวประจำสัปดาห์บริเวณหน้า บก.พัน.พ.ฯโดย น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.รับแถวพร้อมชี้แจงมาตรการและสถานการณ์ COVID-๑๙ ขอบคุณกำลังพลที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติภารกิจด้านการคัดกรองและการสนับสนุนด้านอื่นๆตามที่ผบ. ฯ

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.แถวประจำสัปดาห์บริเวณหน้า บก.พัน.พ.ฯ โดย นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. รับแถวพร้อมชี้แจงมาตรการและสถานการณ์ COVID-๑๙ ขอบคุณกำลังพลที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติภารกิจด้านการคัดกรองและการสนับสนุนด้านอื่นๆตามที่ผบ.ชาฯสั่งการจนสำเร็จภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายด้วยดี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...