๓ ก.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๓ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๒ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่พยาบาลวิชาชีพ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ รับการเยี่ยมคารวะและให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

๙ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

๗ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประธานคณะกรรมการตรวจสุขภาพผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม...

๒ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานกล่าวเปิด แผนปฏิบัติการ "เดินเท้า เข้าบ้าน" เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ฯ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

๒ ก.ค.๖๓ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ฝ่ายสนับสนุน รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๒๓๒,๕๙๖ บาท จาก บริษัทชาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฯ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

๒ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม...

๒๙ มิ.ย.๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สำนักงานทหารเรือหญิง ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

๑ ก.ค.๖๓ น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม "การนิเทศทางการพยาบาล" โดยมี น.ท.หญิง พุทธชาด เจริญสิริวิไล และ น.ต.หญิง กรุณา วงษ์เทียนหลาย จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม...

๑ ก.ค.๖๓ น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (ฝ่ายการพยาบาล) เป็นประธาน เปิดโครงการ พยาบาลแลกเปลี่ยน รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของพยาบาลประจำหอผู้ป่วย (Level competency 3) ฯ

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th