๑๑ ก.พ.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๗ ก.พ.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ”

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๖ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหาร ของ นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๓๑ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๒

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวัง คัดกรอง และรายงานโรคติดต่อในระดับหน่วยทหาร สำหรับกำลังพล นย.งป.๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อภารกิจทางทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการบรรยายพิเศษเรื่องจิตเวชทหาร แก่ข้าราชการและทหารกองประจำการ นาวิกโยธิน โดย นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพ ให้กับกำลังพล กรมรักษาฝั่งที่ ๑ ณ กองบังคับการกรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม...

นาวาโท ชญาศักดิ์ พิศวง ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ การป้องกันการติดเชื้อ HIV ในทหารกองประจำการปี ๒ พื้นที่กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปี งป.๒๕๖๓

(พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ)

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดตั้งสถานีการให้บริการด้านการแพทย์รองรับเหตุฉุกเฉินจากภาวะโรคอันตรายจากความร้อน ในหลักสูตรส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน งป.๖๓

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการซ้อมแผนอัคคีภัย ระดับโรงพยาบาล ประจำปี งป.๖๓ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาล ได้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการดับเพลิงประเภทต่างๆ ตลอดจนเป็นการทดสอบความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้ตลอด

(โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ)

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดพยาบาล กองร้อยพยาบาล สนับสนุน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดวิทยากร ๔ นายให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR.) ให้กับกำลังพลทหารกองประจำการผลัด ๔/๖๒ จำนวน ๓,๙๐๐ นาย ณ อาคารมารีนฮอร์น กฝท.ศฝ.นย.

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th